STIPENDIER JANUARI-MARS

JANUARI

Längmanska Kulturfonden

OM STIPENDIET: Stöd till projekt inom litteratur, konst, serier och andra konstformer. Bidrag ges bland annat till bokproduktion, resor, utställningar m.m. Många serieskapare har fått bidrag för bland annat arbetsperioder under skapandet av en seriebok, inspirationsresor och experimentella konstprojekt.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller, men beloppen ligger oftast på mellan 15 000:- och 50 000:-.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer. (Underlandet uppmuntrar särskilt dig som aldrig sökt stipendium innan eller som är i början av din karriär som serieskapare att söka bidrag från Längmanska kulturfonden, då det är lätt att få i jämförelse med stipendier från tex Konstnärsnämnden.)

DEADLINE: 15 januari 2020. Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte / resebidrag

OM STIPENDIET: Stöd till att genomföra resor och internationella kulturutbyten, till exempel i form av utställningar utomlands, residens och arbetsvistelser, eller medverkan i seminarium, konferens, workshop eller festival. För att kunna ansöka om internationellt kulturutbyte krävs att du har en inbjudan från den mottagande institutionen eller samarbetsparten i det land du ska resa till. Av inbjudan ska det framgå vad du ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för, t.ex. arvode, logi, lokal, etc.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och grupper av konstnärer.

DEADLINE: 31 januari 2019. (Bidraget går att söka även senare, med deadline 25 april, 3 september och 24 oktober 2019.) Läs mer om ansökan här.

 

FEBRUARI

Helge Ax:on Johnsons stiftelse

OM STIPENDIET: Stöd till inspirationsresor och förstudier inom serier, litteratur, konst, och andra konstformer. Många serieskapare har fått detta bidrag. Kulturföreningar kan också söka pengar för att genomföra engångsprojekt inom konst, litteratur och serier.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut beror på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, grupper och organisationer.  (Underlandet uppmuntrar särskilt dig som aldrig sökt stipendium innan eller som är i början av din karriär som serieskapare att söka bidrag från Helge Ax:on Johnsons stiftelse, då det är lätt att få i jämförelse med stipendier från tex Konstnärsnämnden.)

DEADLINE: 1 februari 2020. Läs mer om hur ansökan går till här.

Nordisk kulturfond: Projektstöd

OM STIPENDIET: Konst och kultur som involverar samarbetspartners från minst tre nordiska länder* och som också har ett tydligt nordiskt innehåll kan få stöd. Bidraget ska gå till projektets internationella kostnader, som resor och övernattning, liksom arvode och administration i samband med workshops, turnéer, föreställningar, konserter, utställningar, festivaler, konferenser, undervisning etc. Nordisk kulturfond kan också ge stöd till övriga administrativa kostnader och lönekostnader, som har direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, nätverk, grupper och organisationer. Projektet måste i sin helhet involvera samarbetspartners från minst tre nordiska länder, men utöver detta kan projektet även samarbeta med partners i länder utanför Norden.

DEADLINE: 1 februari 2019. (Projektbidraget går att söka även senare, med deadline 2 maj och 1 oktober 2019). Läs mer om ansökan här.

* Samarbete med flera nordiska länder kan bl.a. innebära samarbete med enskilda konstnärer, nätverk, organisationer, stiftelser eller offentliga instanser i nordiska länder utanför Sverige. Som nordiska länder räknas Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Kulturrådet: Litteraturprojekt i utlandet

OM STIPENDIET: Ska underlätta internationell spridning av svensk litteratur och dramatik. Bidraget kan sökas för deltagande i litteraturfestivaler utomlands, litterära samarbetsprojekt, internationella utbyten mm.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: 8 februari 2018.  (Bidraget går även att söka med deadline 3 maj, 6 september och 6 november 2018.) Läs mer om ansökan här. 

Kulturrådet: Projektbidrag bild- och formkonst

OM STIPENDIET: Ambitiösa projekt inom bildkonst och formgivning kan få stöd, såsom utställningar, biennaler, workshops, seminarier och liknande. Pengarna bekostar konstnärlig produktion, presentation, resor,  frakt och marknadsföring. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse och annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet. 

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller. 

VEM KAN SÖKA: Konstnärer med enskild firma, grupper och organisationer.

DEADLINE: 26 februari 2019.  (Bidraget går även att söka med deadline 17 september 2019.) Läs mer om ansökan här.

MARS

Kone Foundation: Saari residens för konstnärer och forskare 

OM STIPENDIET: Saari-residenset erbjuder vistelse och arbetsro på en vacker gård vid havet, i Mynämäki, Finland. Stipendiet kombinerar på en och samma gång pengar för projektutgifter, konstnärslön, resa och vistelse. Stipendiet kan sökas både av enskilda personer (för vistelser under vår, höst och vinter) och grupper (för sommarvistelser), och både enskilda serieskapare och serienätverk har mottagit stipendiet tidigare. Det viktigaste kriteriet för att få stipendiet är att ditt konstnärliga arbete är nyskapande och bidrar till att utveckla samtidens konst och berättande.

Enskilda personer: Under vår, höst och vinter bor ett flertal konstnärer, översättare och forskare tillsammans på gården. Enskilda konstnärer söker stipendiet för att utföra ett särskilt projekt under vistelseperioden. Du kan utbyta erfarenheter, inspiration och kunskaper med  övriga boende, samtidigt som du fokuserar på ditt eget projekt.

Grupper: Under maj-augusti bor och arbetar grupper och konstnärskollektiv på gården. Grupper söker stipendiet för att utföra ett särskilt projekt under vistelseperioden. Samarbeten mellan finska och internationella organisationer och kollektiv är särskilt välkomna.

UTDELNING: Varje år delas över 40 stipendier ut till individuella konstnärer och grupper.

För enskilda personer ingår följande i varje vistelse:

  • Boende samt arbetsrum på Saari gård i 2 månader någon gång under perioderna januari/februari, mars/april, september/oktober eller november/december.
  • Pengastipendium på 2 400 €, 2 800 €  eller 3 500 € per månad (summan beror på konstnärens erfarenhet). Detta ska täcka kostnaderna av resor, material och dylikt, samt fungerar också som lön under residensen.

För grupper ingår följande i varje vistelse:

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, konstnärskollektiv, skaparnätverk och organisationer. (Kone Foundation vill ha en mångfald bland stipendiemottagarna, vilket innebär en blandning i yrken, nationaliteter, åldrar, erfarenheter liksom att marginaliserade konstuttryck ska vara representerade. Även unga konstnärer som håller på att etablera sig kan söka och få detta stipendium.)

DEADLINE: Nästa ansökningsperiod startar 1 mars 2020, datum för deadline saknas ännu. Läs mer om ansökan här.

Byggnads kulturstipendier

OM STIPENDIET: Pengarna ger dig stöd att genomföra ett särskilt projekt eller vidareutveckla ditt konstnärskap. Stipendiet kan sökas av skapare inom alla kulturområden, liksom av personer som gör insatser för kulturspridning/folkbildning eller håller på med journalistisk verksamhet inom kulturella och fackliga områden.

UTDELNING: Flera stipendier på 10 000:- delas varje år ut till bildkonstnärer och författare, vilket innebär att de är sökbara även för serieskapare.

VEM KAN SÖKA: Enskilda skapare.

DEADLINE: 1 mars 2019. Läs mer om ansökan här.

Författarfonden: Arbetsstipendium till författare, tecknare, översättare och fotografer

OM STIPENDIET: Mottagaren ska få möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande under en längre tid. Pengarna är tänkta att gå till exempelvis boende, mat, resor och liknande.

UTDELNING:

  • Ettårigt arbetsstipendium á minst 60 000:- (skattefritt).
  • Tvåårigt arbetsstipendium á 100 000:- (skattefritt).
  • Femårigt arbetsstipendium á 120 000/år (skattepliktigt)

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 1 mars 2019. (Bidraget går även att söka med deadline 20 september 2019.) Läs mer om ansökan här.

Författarfonden: Särskild biblioteksersättning

OM STIPENDIET: Extra stöd till författare, översättare och barnboksillustratörer som har skapat många litterära verk av hög kvalitet. Särskild biblioteksersättning ges bara till personer som anses uppfylla Författarfondens särskilda krav på den litterära verksamhetens kvalitet och omfattning. Den som tilldelas bidraget har oftast tidigare haft både kortare och fleråriga stipendier från författarfonden.

UTDELNING: Tillsammans med den vanliga biblioteksersättningen* (som räknas ut efter antalet utlån på folk- och skolbibliotek) uppgår maxbeloppet på ersättningen till 230 000:-.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer som finns representerade i folk- och skolbiblioteken med minst 5-6 egna verk och har haft en pågående litterär verksamhet i minst 10 år.

DEADLINE: 1 mars 2018. Läs mer om ansökan här.

*Läs mer om Författarfondens vanliga biblioteksersättning här.

Kulturrådet: Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

OM STIPENDIET: Bidrag till litteratur- och berättarfestivaler, samt andra läsfrämjande projekt som når många människor från allmänheten.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: 19 mars 2019. (Bidraget går även att söka med deadline 8 oktober 2019.) Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Arbetsstipendium

OM STIPENDIET: Mottagaren får möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande under en längre tid. Pengarna är tänkta att gå till uppehälle och skaparkostnader, exempelvis boende, mat, resor och material.
UTDELNING:

  • Ettårigt arbetsstipendium á 100 000:- (skattefritt).
  • Tvåårigt arbetsstipendium á 120 000:-/år i två års tid (skattefritt).
  • Femårigt arbetsstipendium á 134 000:-/ år (skattepliktigt).

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 28 mars 2019. Läs mer om hur ansökan går till här.

Konstnärsnämnden: Kulturbryggan projektbidrag

OM STIPENDIET: Kulturbryggans projektbidrag ska stödja förverkligandet av idéer som har potential att förändra konst- och kulturområdet på ett fundamentalt sätt. Projekten  skapar konst och kultur inom nya eller annorlunda format, som vågar utveckla ny tematik och utforska nya perspektiv och tar konstnärliga risker för att påverka ett konst- och kulturområde i nya och oanade riktningar. I förlängningen ska projektet kunna leda till nya konstnärliga eller kulturella praktiker. Kulturbryggan stödjer särskilt gärna projekt som är så experimentiella och ovanliga att de har låg chans att få stöd av andra offentliga kulturfinansiärer. Bidraget kan sökas för projekt som består av förstudier, planeringsarbeten eller motsvarande, eller för för projekt som redan har kommit en bit på vägen och som håller mycket hög nivå. (Exempel på tidigare beviljade projekt finns här!)

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varier beroende på vad det är för projekt ansökan gäller, men lägsta sökbelopp är 50 000:- och högsta sökbelopp 1 000 000:-

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer.

DEADLINE: 25 mars 2019. (Projektbidraget går att söka 2 ggr per år.  Nästa deadline är 9 september 2019). Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Kulturbryggan strukturbidrag

OM STIPENDIET: Kulturbryggans strukturbidrag ska ge pengar till projekt som etablerar fysiska resurser och strukturer som stärker förutsättningarna för konstnärligt skapande och kulturproduktion i hela landet. Med fysiska platser menas verkstäder, resurscentrum, hubbar eller motsvarande, och inte digitala plattformar eller virtuella verktygslådor. I förlängningen ska dessa platser kunna frambringa nyskapande konst- och kulturprojekt, som är kvalificerade att söka Kulturbryggans projektstöd.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varier beroende på vad det är för projekt ansökan gäller, men lägsta sökbelopp är 50 000:- och högsta sökbelopp 1 000 000:-

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer.

DEADLINE: 25 mars 2019. (Projektbidraget går att söka 2 ggr per år.  Nästa deadline är 9 september 2019). Läs mer om ansökan här.

Teg Publishing: Vistelsestipendium 

OM STIPENDIET: Gratis boende till kulturarbetare i i en stuga i Ryssbält, en dryg mil söder om Kalix. Stugan ligger naturskönt nära havet vid Törefjärden. Den består av en storstuga, med allrum, kök, dusch och ett sovloft med 4 sängplatser. Vidare en sovstuga med två sängplatser, en lada som fungerar som förråd och ett utedass. Standarden är enkel, men inkluderar rinnande varmt vatten, elvärme, dusch, spis samt kyl, frys och vedkamin.

UTDELNING: Ett flertal stipendier á en veckas boende i juni eller september.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: Datum för 2018 saknas ännu. Förra deadline var 31 mars 2017. Läs mer om ansökan här.