STIPENDIER JULI-SEPTEMBER

 JULI

Cune Comics in Residence Program

OM STIPENDIET: Residensen ger seriefolk chansen att skapa nya serier och arbeta med egna projekt i en kreativ miljö under en månads tid, liksom knyta kontakter med seriescenerna i ett annat land. Stipendiet är en del av serienätverket CUNEs residensprogram. CUNE är ett nätverk för serieorganisationer, seriefestivaler och serieskapare, som har deltagare från Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Nederländerna och Ryssland.

UTDELNING: Inget residens är sökbart under 2019, då finansiering saknas. CUNE hoppas kunna utlysa nya residens under 2020. Senast sökbara residens var oktober 2017, då residensvistelse kunde sökas i Helsingfors och Tallin. Varje vistelse var 1 månad lång. Vistelsen inkluderade:

 • Boende för 1 konstnär.
 • Projektpengar och arvode till 1 konstnär.
 • Hemresebidrag till 1 konstnär (max. 300 euro).

VEM KAN SÖKA: Serieskapare och andra aktörer i seriebranschen.

DEADLINE: Datum för 2019 saknas. Stipendiet kan återkomma under 2020, håll koll på CUNES hemsida här.

Kulturrådet: Swedish Literature Exhange

OM STIPENDIET: Ska underlätta internationell spridning och översättning av svensk litteratur och dramatik, inklusive litteratur skriven på de fem minoritetspråken.

 • Förlag, litteraturfestivaler, eller andra organisationer kan få stöd för att anordna evenemang kring svensk litteratur och dramatik i översättning, t.ex. författares och illustratörers bokturnéer, eller medverkan vid litteraturfestivaler i utlandet. Det kan även vara uppläsningsevenemang av texter som inte är utgivna eller spelade på teater i landet i fråga.
 • Förlag kan även söka bidrag för översättning av svensk litteratur och dramatik till andra språk.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: Bidraget går att söka närsomhelst under året, men har deadline 31 december. Läs mer om ansökan här. 

AUGUSTI

Inga kulturbidrag med deadline in augusti 2019 finns i dagsläget på Underlandets lista.

SEPTEMBER

Konstnärsnämnden: Kulturbryggan projektbidrag

OM STIPENDIET: Kulturbryggan ska stödja projekt som främjar framväxt av nyskapande konst och kultur, men som är så experimentiella och ovanliga att de har låg chans att få stöd av andra offentliga kulturfinansiärer. Bidraget kan sökas för projekt som består av förstudier, planeringsarbeten eller motsvarande, eller för för projekt som redan har kommit en bit på vägen och som håller mycket hög nivå. (Exempel på tidigare beviljade projekt finns här!)

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varier beroende på vad det är för projekt ansökan gäller, men lägsta sökbelopp är 50 000:- och högsta sökbelopp 1 000 000:-

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer.

DEADLINE: 9 september 2019. (Projektbidraget går att söka 2 ggr per år. Förra deadline var 25 mars 2019). Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Kulturbryggan strukturbidrag

OM STIPENDIET: Kulturbryggans strukturbidrag ska ge pengar till projekt som etablerar fysiska resurser och strukturer som stärker förutsättningarna för konstnärligt skapande och kulturproduktion i hela landet. Med fysiska platser menas verkstäder, resurscentrum, hubbar eller motsvarande, och inte digitala plattformar eller virtuella verktygslådor. I förlängningen ska dessa platser kunna frambringa nyskapande konst- och kulturprojekt, som är kvalificerade att söka Kulturbryggans projektstöd.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varier beroende på vad det är för projekt ansökan gäller, men lägsta sökbelopp är 50 000:- och högsta sökbelopp 1 000 000:-

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer och organisationer.

DEADLINE: 9 september 2019. (Projektbidraget går att söka 2 ggr per år.  Förra deadline var 25 mars 2019). Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämndens projektbidrag

OM STIPENDIET: Konstnärsnämndens projektbidrag ska ge möjlighet för skapare att göra experimentella och forskande konstprojekt, eller att förverkliga redan genomarbetade idéer. Det viktiga är att projektet har ett avgränsat mål eller syfte, är begränsat i tiden, har en arbetsplan och en budget. Bidraget ges gärna för till exempel följande:

 • projekt, gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det som du som konstnär hittills har arbetat med.
 • kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper.
 • förverkligande av redan planerade verk eller verk där den konstnärliga processen redan är avslutad. Bidraget blir då ett stöd för dig att avsluta arbetet.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller. Våren 2016 delades bidrag på mellan 56 500:- till 420 000:- ut.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 11 september 2019. Läs mer om ansökan här.

Bildupphovsrätt i Sverige: IV-ersättning

OM STIPENDIET: IV-ersättning ger dig ekonomisk ersättning för bilder eller andra verk som du har skapat och som visas på offentliga platser i Sverige. Som offentlig plats räknas skolor, torg, väntrum på sjukhus, bibliotek, muséer, utomhusmiljö för dagis med mycket mera. Konstverket kan bestå av måleri, skulptur, grafik, illustration, serier, videokonst, design, konsthantverk eller liknande. Obs! Du har även rätt till IV-ersättning för konstverk som visas offentligt efter att du har sålt dem!

UTDELNING: Minimibeloppet som betalas ut är 500 kr, maximibeloppet är 42 000 kr. Mängden pengar du får är beroende på vilken typ av plats ditt konstverk är visas på. Högst ersättning ges för verk som visas på öppna platser där stora flöden av människor antas röra sig, tex torg. Lägst ersättning ges för verk som visas på slutna platser där små flöden av människor antas röra sig, tex klassrum. Det spelar dock inte någon roll på vilken ort ditt verk visas eller om det visas inne i centrum av en stad, respektive i en by eller ute i en förort. Alla torg betraktas som likvärdiga oavsett var de är placerade.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 15 september 2019. Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Projektbidrag bild- och formkonst

OM STIPENDIET: Du kan få projektbidrag för insatser som främjar det samtida konst- och konsthantverksfältet i Sverige som till exempel konstnärlig produktion, utställningar, samarbeten eller liknande. Du kan också få bidrag för deltagande i ett internationellt sammanhang i syfte att stärka internationaliseringen för verksamheter i Sverige. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet och förnyelse och annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, grupper och organisationer.

DEADLINE: 17 september 2019.  (Bidraget gick även att söka med deadline 26 februari 2019.) Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Utrustningsbidrag till kollektivverkstäder

OM STIPENDIET: Kulturrådets utrustningsbidrag till kollektivverkstäder ska minska konstnärers omkostnader för framställning av konstverk.  Pengarna kan användas till inköp av t. ex. scanners, datorer, tryckpressar, skrivare eller annan utrustning som behövs i verkstaden. I förlängningen ska bidraget stödja konstnärlig utveckling och förnyelse.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut beror på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Kollektivverkstäder som bygger på medlemmarnas egna insatser och har en stabil organisation och arbetsform. Med kollektivverkstad menas en grupp av konstnärer som delar på verkstads- och produktionsresurser inom ramen för en organisation eller sammanslutning.

DEADLINE: 17 september 2019. Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och formkonst

OM STIPENDIET: Bidraget ges till utställningsarrangörer som gallerier, konsthallar och liknande för att kunna anordna utställningar och driva verksamhet med stort konstnärligt eller kulturpolitiskt värde. Bidraget inkluderar ersättning till de konstnärer som ställs ut.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller. Du kan få bidrag för max tolv månader i taget.

VEM KAN SÖKA: Arrangörer som löpande ställer ut samtida bild- och formkonstnärer utan vinstsyfte. Verksamheten ska ske i lämpliga lokaler som är enkla för allmänheten att besöka.

DEADLINE: 17 september 2019. Läs mer om ansökan här.

Författarfonden: Arbetsstipendium till författare, tecknare, översättare och fotografer

OM STIPENDIET: Författarfondens arbetsstipendium ska ge mottagaren möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande under en längre tid. Pengarna är tänkta att gå till exempelvis boende, mat, resor och liknande.

UTDELNING:

 • Ettårigt arbetsstipendium á minst 60 000:- (skattefritt).
 • Tvåårigt arbetsstipendium á 100 000:- (skattefritt).
 • Femårigt arbetsstipendium á 120 000/år (skattepliktigt)

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 20 september 2019. (Stödet går att söka 2 ggr per år. Förra deadline var 1 mars 2017.) Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Asstistentstipendium

OM STIPENDIET: Konstnärsnämndens assistentstipendium ger pengar till skapare som vill utvecklas konstnärligt genom att arbeta vid sidan av en mer erfaren kollega i fem till tio månader. Mottagaren förväntas vara assistent på halvtid och arbeta med egna projekt under resten av tiden.

UTDELNING: Runt 20 st stipendier á 100 000:- (skattefritt), som delas ut som ett engångsbelopp innan assistentperioden börjar.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 26 september 2019. Läs mer om ansökan här.