STIPENDIER OKTOBER-DECEMBER

OKTOBER

Kulturföreningen Våga Se / Galleri Helle Knudsen: Stipendium för valfri konstform

OM STIPENDIET: Stipendiet ska stödja oetablerade konstnärer som går på konstskola.

UTDELNING: Ett stipendium á 10.000:- samt möjligheten till en utställning på Galleri Helle Knudsen i Stockholm.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer som är inskrivna på en konstskola under 2017 eller 2018.

DEADLINE: Deadline för 2017 saknas. Förra deadline var 1 oktober 2016. Läs mer om ansökan här.

Nordisk kulturfond: Projektstöd

OM STIPENDIET: Nordiska kulturfondens projektstöd ska stödja konst- och kulturprojekt som involverar samarbetspartners från minst tre nordiska länder* och som också har ett tydligt nordiskt innehåll. Projektstödet ska framförallt täcka de kostnader som uppstår i projektet för att det är internationellt, som resekostnader, övernattning, ersättning och administration i samband med workshoppar, turnéer, föreställningar, konserter, utställningar, festivaler, konferenser, undervisning etc. Nordiska kulturfonden kan också ge stöd till sökandens egna administrativa kostnader och lönekostnader, om dessa har en direkt anknytning till projektet och är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer, nätverk, grupper och organisationer. Projektet måste i sin helhet involvera samarbetspartners från minst tre nordiska länder, men utöver detta kan projektet även samarbeta med partners i länder utanför Norden.

DEADLINE: 2 oktober 2017. (Bidraget går även att söka med deadlines är 25 januari och 2 maj 2017). Läs mer om ansökan här.

* Samarbete med flera nordiska länder kan bl.a. innebära samarbete med enskilda konstnärer, nätverk, organisationer, stiftelser eller offentliga instanser i nordiska länder utanför Sverige. Som nordiska länder räknas Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Kulturrådet: Litteraturstöd till planerad utgivning

OM STIPENDIET: Kulturrådets litteraturstöd till planerad utgivning ska framförallt stödja utgivningsprojekt som omfattar flera publikationer, samt utgivning av nationella minoriteters litteratur.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast förlag och andra som ger ut litteratur som en del av sin professionella verksamhet.

DEADLINE: 5 oktober 2017. (Bidrag för nationella minoriteters litteratur gick även att söka med deadline var 21 februari 2017.) Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

OM STIPENDIET: Kulturrådets stöd till läs och litteraturfrämjande insatser ska bland annat stödja litteratur- och berättarfestivaler, samt andra läsfrämjande projekt som når många människor från allmänheten.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: 12 oktober 2017. (Bidraget gick även att söka med deadline 21 mars 2017.)
Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämnden: Ateljéstipendier utomlands

OM STIPENDIET: Konstnärsnämndens residens utomlands är en sorts kombinerade ateljé-, rese- och projektstipendier. Med hjälp av stipendierna ska svenska bild- och formkonstnärer kunna åka utomlands och arbeta en period.

UTDELNING: Utöver ateljé får du som stipendiat tillgång till en möblerad bostad och ett stipendium för att täcka kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Under 2017 gick det att söka ateljéplats i Beijing, Jingdezhen, Bangalore, Belgrad, Berlin, London, New York ochTokyo.  Under 2018 kommer residens på andra platser att bli sökbara.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 18 oktober 2017. Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Bidrag till främjandeorganisationer

OM STIPENDIET: Kulturrådets bidrag till främjandeorganisationer är ett verksamhetsbidrag som ska ge möjlighet för organisationer som främjar bild- och formkonst att bedriva sin verksamhet. Bidraget ska främja mångfald, kvalitet, förnyelse och annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller. Bidraget går att söka för max tolv månader i taget.

VEM KAN SÖKA:

  • Organisationer som arbetar för att främja bild- och formkonst. (Verksamheten ska innebära att utan vinstsyfte hålla utställningar och/eller driva projektverksamhet med professionella kulturaktörer, konstbildande arbete samt publikarbete.)
  • Arrangörer som löpande ställer ut samtida bild- och formkonstnärer utan vinstsyfte.

DEADLINE: 19 oktober 2017. Läs mer om ansökan här.

NOVEMBER

Svenska tecknare: Kopieringsfonden

OM STIPENDIET: Kopieringsfondens stipendier ges till serieskapare, illustratörer, grafiska formgivare och liknande vilkas bilder bedöms kunna ha kopierats och använts mycket inom undervisning i grundskola, gymnasium, universitet m.m. under det gångna året.

UTDELNING: Varje år delas 80 stipendier á 25 000:- ut.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer som arbetar som serieskapare, illustratörer, grafiska formgivare och liknande. Du måste inte vara medlem av Svenska Tecknare för att söka stipendiet.

DEADLINE: 3 november 2017.  Läs mer om ansökan här.

Kulturrådet: Bidrag till litteraturprojekt i utlandet

OM STIPENDIET: Bidraget ska främja internationell spridning av svensk litteratur och dramatik av hög kvalité. Detta kan innebära bland annat deltagande i litteraturfestivaler utomlands, litterära samarbetsprojekt, internationella utbyten mm.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller.

VEM KAN SÖKA: Endast organisationer.

DEADLINE: 9 november 2017.  (Bidraget går att söka 4 ggr per år.  Övriga deadlines är 9 februari, 4 maj och 5 september 2017.) Läs mer om ansökan här.

Konstnärsnämndens projektbidrag

OM STIPENDIET: Konstnärsnämndens projektbidrag ska ge möjlighet för skapare att göra experimentella och forskande konstprojekt, eller att förverkliga redan genomarbetade idéer. Det viktiga är att projektet har ett avgränsat mål eller syfte, är begränsat i tiden, har en arbetsplan och en budget. Bidraget ges gärna för till exempel följande:

  • projekt, gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det som du som konstnär hittills har arbetat med.
  • kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper.
  • förverkligande av redan planerade verk eller verk där den konstnärliga processen redan är avslutad. Bidraget blir då ett stöd för dig att avsluta arbetet.

UTDELNING: Hur mycket pengar som delas ut varierar beroende på vad det är för projekt som ansökan gäller. Våren 2016 delades bidrag på mellan 56 500:- till 420 000:- ut.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 15 november 2017. Läs mer om ansökan här.

Kirunastipendiet

OM STIPENDIET: Kirunastipendiet ska öka bildkonstnärers intresse för Kiruna och uppmuntra dem att arbeta med staden som motivområde, samt ge invånarna i staden möjlighet att ta del av svensk bildkonst av hög kvalitet.

UTDELNING: Mottagaren får genom stipendiet följande: 1. Ett engångsbelopp på 30000:-. 2, Kiruna stad köper konstverk för ytterligare ca 30 000:- av stipendiemottagaren. 3, Stipendiemottagaren får hålla utställning på Kiruna stadshus, i samarbete med Kiruna konstnärsgille. 4, Under stipendiemottagarens hela resterande livstid kan denna (i mån av plats) få gratis boende i konstnärshuset i Kiruna.

VEM KAN SÖKA: Enskilda personer.

DEADLINE: 30 november 2017. Läs mer om hur ansökan går till här.

Annonser